Double Superconducting Dome of Quasi Two-Dimensional TaS2 in Non-Centrosymmetric van der Waals Heterostructure
Science Highlights - GSE
May 13, 2024

Double Superconducting Dome of Quasi Two-Dimensional TaS2 in Non-Centrosymmetric van der Waals Heterostructure

Limin Yan, Kejun Bu, Zhongyang Li, Zihan Zhang, Wei Xia, Mingtao Li, Nana Li, Jiayi Guan, Xuqiang Liu, Jiahao Ning, Dongzhou Zhang, Yanfeng Guo, Xin Wang, and Wenge Yang, Double Superconducting Dome of Quasi Two-Dimensional TaS2 in Non-Centrosymmetric van der Waals Heterostructure, Nano Letters Article ASAPDOI: 10.1021/acs.nanolett.4c00579